767e9b97a1e5b87ff7c95350688e3ce2 - Джомаз (Jomaz) и Братья Мейзер (Mazer Broz.)